"Alushta, hotel "Yaly-Bakhcha"" Eugen Zelman
“Alushta, hotel “Yaly-Bakhcha”” Eugen Zelman
19.12.2016
"Gorky coal mine. Donetsk" Eugen Zelman
“Gorky coal mine. Donetsk” Eugen Zelman
19.12.2016

“Old Tbilisi” Eugen Zelman

"Old Tbilisi" Eugen Zelman

"Old Tbilisi", Eugen Zelman, 2014, paper, pencil, 20 cm x 28 cm

“Old Tbilisi”, Eugen Zelman, 2014, paper, pencil, 20 cm x 28 cm